algemene voorwaarden DFOR

De Fotograaf Op Reis 

Onder de vlag van de Fotograaf op Reis worden er elke jaar reizen georganiseer naar veelal steden in Europa of daarbuiten.
Rome, Parijs, Berlijn, New York, Riga en recentelijk Boedapest werden de tijdens een bezoek gefotografeerd.
Onderstaand informatie en een aantal foto's gemaakt tijdens deze reizen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Fotograaf op Reis

Aanmelden & Overeenkomst
Voor een fotoreis van uw keuze dient u zich schriftelijk aan te melden. Dit kan online door het aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst wordt uw boeking in behandeling genomen en krijgt u zo snel mogelijk bericht van ontvangst. Een ontvangen aanmeldformulier dient als een voorlopige overeenkomst tussen U en De Fotograaf op Reis. Tevens verklaart U hierbij op de hoogte te zijn van deze Algemene voorwaarden voor deelname aan de fotoreizen.
Pas bij het definitieve doorgaan van de reis wordt u aanmelding omgezet in een bindende overeenkomst tenzij in overleg anders overeengekomen.
Betaling
Bij het bericht van het definitief doorgaan van de fotoreis, ontvangt u de betalingsvoorwaarden. De Fotograaf op Reis hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:
Een 1e aanbetaling van 50% van de reissom bij definitieve aanmelding,
Een 2e aanbetaling van 50% uiterlijk te betalen 3 weken voor vertrek.
Indien u zich binnen 3 weken voor aanvang van de fotoreis aanmeld, dient bij boeking het gehele bedrag, per omgaande, voor de fotoreis in één keer te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in gebreke. De Fotograaf op Reis zal de deelnemer hier schriftelijk op wijzen en in de gelegenheid stellen de betaling alsnog, binnen 5 dagen te voldoen. Blijft betaling uit, dan heeft De Fotograaf op Reis het recht de overeenkomst op te zeggen. Annuleringskosten komen voor rekening van de workshophouder. Overgemaakte bedragen zijn niet terug stortbaar (zie onder annuleren).
Annuleren
Een fotoreis kan zowel door de deelnemer als de Fotograafopreis worden geannuleerd. Bij annulering vervalt de overeenkomst tussen beide partijen.
Annulering door de deelnemer, U
De deelnemer kan om uiteenlopende redenen de fotoreis moeten annuleren. Niet in alle gevallen is het mogelijk de gehele betaling terug te betalen aan de deelnemer.
De Fotograaf op Reis hanteert de onderstaande annuleringskosten berekening:
Tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang fotoreis;
Tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang fotoreis, 50% wordt in rekening gebracht;
Binnen 2 weken (14 dagen) voor aanvang fotoreis, 100 % wordt in rekening gebracht. Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door De Fotograaf op Reis gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door De Fotograaf op Reis gemaakte kosten op dat moment. Denk hierbij aan kosten zoals hotel en evt. (vlieg)reis.
Annulering door De Fotograaf op Reis
De Fotograaf op Reis kan een fotoreis moeten annuleren om de volgende redenen:
1. Het in de aankondiging vermelde minimum aantal deelnemers is niet gehaald.
2. Onvoorziene omstandigheden van dusdanige aard, dat van De Fotograaf op Reis niet kan worden verlangd de fotoreis te starten, dan wel voort te zetten.
De Fotograaf op Reis zal bij afwezigheid van een passend alternatief het totaal betaalde bedrag aan de deelnemer terugstorten.

Aansprakelijkheid & Overmacht

Aansprakelijkheid
De Fotograaf op Reis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
1. Het niet, niet tijdig, niet juist ontvangen van berichten, zoals mail en post, noch voor de gevolgen hiervan.
2. Gebeurtenissen zoals nalatigheid, verlies, diefstal, ongeval, letsel of schade aan deelnemers of eigendommen van deelnemers, voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de fotoreis of tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming van de fotoreis.
3. Het niet op tijd aanwezig kunnen zijn op de aangegeven locatie of vertrekpunt.(De nareis die eventueel volgt is voor eigen rekening)
4. Het aanpassen van het programma als gevolg van lokale invloeden of omstandigheden.
5. De gevolgen die voortvloeien uit onvoldoende fysieke fitheid en (verborgen) lichamelijke gebreken van de deelnemer.
Overmacht 
De Fotograaf op Reis is niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en niet te voorziene omstandigheden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Verzekering 

Kostbaarhedenverzekering 
De Fotograaf op Reis raadt u aan een kostbaarheden verzekering af te sluiten voor uw fotoapparatuur. Een (doorlopende) reisverzekering dekt meestal maar een deel van de kosten van uw fotoapparatuur. 
Reisverzekering 
De Fotograaf op Reis raadt u aan een reisverzekering af te sluiten. Niet alle medische behandelingen worden door uw zorgverzekeraar voor 100% vergoed. 

Informatie 
Alle deelnemers ontvangen voor vertrek een mail met specifieke informatie over de fotoreis. Deze mail bevat in ieder geval de verblijfsgegevens en het programma zoals dat opgezet zoals vertrektijden en vertrekplaatsen. In overleg kan van de tijden en plaatsen afgeweken worden. 
Reisbegeleiding 
 Alle fotoreizen van De Fotograaf op Reis staan onder begeleiding van ervaren fotografen, die naast verstand van fotografie ook over uitstekende plaatselijke gebiedskennis beschikken.Daarnaast zijn de reisbegeleiders ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de fotoreis. Hun aanwijzingen dienen ten aller tijde te worden opgevolgd. Bij overtreding van wet of het bezorgen van overlast, kan de begeleider besluiten de desbetreffende deelnemer van verdere deelname aan de fotoreis uit te sluiten of daarvoor passende maatregelen te treffen. Deelnemer heeft in dit geval geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van de betaling voor desbetreffende workshop. Eventueel extra kosten die bij uitsluiting moeten worden gemaakt, worden verhaald op de deelnemer. 
Flexibiliteit 
De aard van onze workshops & fotoreizen is zodanig dat dit flexibiliteit vraagt en alternatieven mogelijk moet maken. Zo zijn de locaties die worden bezocht onder andere afhankelijk van het weer en lichtcondities. Hierdoor moeten de programma’s van de fotoreizen gezien worden als een indicatie en niet als een contractuele verplichting.
Share by: